صفحه اصلی
بیست و هشتمین سوال مسابقه هفتگی فرهنگی
  • 21579 بازدید

بیست و هشتمین سوال مسابقه هفتگی فرهنگی

 

سوال هفته: 

کدام گزاره در ارتباط با ویژگی های سوال پژوهشی خوب، صحیح نیست؟

-باید بر روی یک مسئله یا موضوع واحد تاکید کند.

-بر اساس منابع اولیه یا ثانویه قابل تحقیق و بررسی باشد.

-امکان پاسخگویی در محدوده زمانی مشخص وجود داشته باشد.
به اندازه کافی تخصصی و خاص برای پاسخ دادن باشد.

-به اندازه کافی پیچیده برای بسط دادن پاسخ در فضای مقاله یا پایان نامه باشد.

-تمام گزینه ها صحیح است.


 

 


 

 

افزودن نظرات