همکاران

نسرین جاهدی
کارشناس آموزشی و پژوهشی
29902202
 n.jahedi[at]
mail.sbu.ac.ir
 طیبه آذری‌نیا
مسئول دفتر
29902201
t.azarinia[at]
mail.sbu.ac.ir
 اعظم شیرازی‌ها
کارشناس آموزشی
29902206
A.Shiraziha[at]
mail.sbu.ac.ir
فهیمه سعیدی
کارشناس آموزشی
29902208
F.Saeidi[at]
mail.sbu.ac.ir