مدیران

دکتر محمدرضا نخعی
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
29902550
22431591
 m_nakhaei [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر وحید صادقی
مدیر مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی
۲۹۹۰۲۶۶۷
۲۲۴۳۱۸۲۶
v_sadeghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر حبیب بشیرپور
مدیر گروه ارزیابی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۹۹۰۲۲۰۱
۲۲۴۳۱۸۸۳
h.bashirpour
[at]sbu.ac.ir
زهرا رحیمی
مدیر امور شاهد و ایثارگر
۲۹۹۰۲۲۰۱
zahra.rahimi [at]mail.sbu.ac.ir