همکاران

اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
e.gholamhoseini
[at]mail.sbu.ac.ir
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
29902661
H.Madanchi[at]
mail.sbu.ac.ir

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی:

زینت اکبری
رئیس اداره انجمن‌های علمی
29902662
 zi.akbari[at]
mail.sbu.ac.ir
احسان طهرانچی
رئیس اداره فعالیت‌های فرهنگی
29902658
e.tehranchi[at]
mail.sbu.ac.ir
فاطمه برزگری
رئیس اداره تشکل‌های دانشجویی
29902673
F.Barzegari[at]
mail.sbu.ac.ir
رضا مقصودی
مسئول دبیرخانه
29902660
r.maghsoudi[at]
mail.sbu.ac.ir
شهلا علیه‌پور
کارشناس نشریات دانشجویی 
29902663
مرتضی اکبرزاده غلامی
کارشناس کانون‌های فرهنگی و هنری
29902665
mor.gholami[at]
mail.sbu.ac.ir
علی‌عسگر دبیری
کارشناس خانه فرهنگ​
29902668​
a.dabiri[at]
mail.sbu.ac.ir
مریم خزائی‌نژاد
مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی
29902250
m.khazainejad[at]
mail.sbu.ac.ir
مریم فروزان
رییس اداره فرهنگی پردیس عباسپور
73932154
m.frouzan[at]
mail.sbu.ac.ir
یوسف بختیاری
کارشناس فرهنگی
73932156
y-bakhtiyari[at]
mail.sbu.ac.ir
زهرا حرفه‌گر
مسئول دفتر
73932166
z.hoseynalipour[at]
mail.sbu.ac.ir

مدیریت مشاوره و سبک زندگی:

دکتر مرضیه ابراهیمی
معاون
29902667
 Ma_Ebrahimi[at]
sbu.ac.ir
زهرا جانقربانیان
رئیس اداره آموزش‌های اجتماعی
29902767
z.Janghorbanian
[at]mail.sbu.ac.ir
هاجر فلاح زاده
رئیس اداره مشاوره خدمات روانشناختی
29902767
 h_falahzade[at]
sbu.ac.ir
فاطمه شهسواری
کارشناس امور اجتماعی
29902669
fateme.shahsavari
[at]mail.sbu.ac.ir
مریم حکمت‌پور
کارشناس کمیسیون موارد خاص
29902667
M.Hekmatpour[at]
mail.sbu.ac.ir
شادی شعبانی
مسئول پذیرش
29905591
sh.shabani[at]
mail.sbu.ac.ir
فرحناز جلویاری
کارشناس دفتر ارتباط با خانواده
29902667
f.jeloyari[at]
mail.sbu.ac.ir

مدیریت امور شاهد و ایثارگر:

طیبه آذری نیا
مسئول دفتر
29902201
t.azarinia[at]
mail.sbu.ac.ir
اعظم شیرازیها
کارشناس آموزشی
29902206
A.Shiraziha[at]
mail.sbu.ac.ir
نسرین جاهدی
کارشناس آموزشی و پژوهشی
29902202
 n.jahedi[at]
mail.sbu.ac.ir
فهیمه سعیدی
کارشناس آموزشی
29902208
F.Saeidi[at]
mail.sbu.ac.ir