ارتباط با معاونت

معاونت فرهنگی و اجتماعی : 29902660
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی: 29902250
مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی: 29902667
مدیریت گروه مطالعات و ارزیابی: 29902202
مدیریت امور شاهد و ایثارگر: 29902201
ایمیل:farhangi@sbu.ac.ir
آدرس:  تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - جنب نهاد رهبری- معاونت فرهنگی و اجتماعی