گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

محور های فعالیت گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی:

مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

1. آسیب شناسی علمی مسائل و مشکلات تاًثیر گذارفرهنگی و اجتماعی با در نظر گیری موضوعات و چالش های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی دانشگاه

2.تبیین راهبردها و ترسیم افق و چشم انداز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با شتاسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات

3. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم مطالعات تطبیقی اساتید دانشگاه
4. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم مطالعات فرهنگی دانشجویان دانشگاه
 5.برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی
 6.جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در عرصه فرهنگی و اجتماعی
7.شناسایی خلاء ها، آسیب ها و مشکلات اجرایی در هماهنگ سازی واحدهای دانشگاه و ارائه راهکار در جهت تقویت روحیه تعامل، تعادل و مسئولیت پذیری اجتماعی در انجام فعالیت ها
8.پیشنهاد راهکار های اجرایی لازم جهت تقویت و ارتقای اثربخشی فعالیت ها
9. برنامه ریزی برای ارتقاء مهارت ها و توانمندیهای عوامل اجرایی معاونت
10.تقویت محورهای ارتباطی مراکز و موسسات فعال در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ارزیابی فرهنگی و اجتماعی:

1.پایش و ارزیابی مستمر از عملکرد واحدها و مراکز و مدیریت های معاونت
2.تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم جهت حسن انجام امور اداری در معاونت
3.تدوین سیاست ها و خط مشی های نظارتی بر اساس شرح وظایف معاونت
4.ارزیابی واحد های معاونت از طریق سامانه های اطلاعاتی
5.برنامه ریزی و سیاست گذاری در مدیریت نظام آماری اعم از جمع آوری، پردازش و تحلیل آمار و اطلاعات در حوزه معاونت
6. ارزیابی  شاخص های فعالیت های هر یک از واحدهای معاونت
7.همکاری و تعامل با واحدهای نظارتی و ارزیابی دانشگاه
8.انجام سایر امور محوله از سوی معاونت