فهرست نشریات دانشجویی فعال

آناهید
گاهنامه اجتماعی
نوع انشر: الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی آزادی خواه
مدیر مسئول: زکیه جوادی
سردبیر: پارسا یارمحمدلو


 
شیمی و فناوری
فصلنامه علمی
نوع نشر: الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول: محمدتقی ناظری 
سردبیر: محمد تقی ناظری
آوای کاویان
گاه‌نامه علمی
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول: امین حزیمه
سردبیر: فاطمه امیری
دنیای مدیریت
گاهنامه اقتصادی علمی
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مدیریت
مدیر مسئول: علیرضا مقدم
سردبیر: آیلین خدایاری صومعه
رادیو کیمیاگر
ماهنامه علمی
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز:شیمی و علوم زمین
مدیر مسئول: الهام ابراهیم زاده
سردبیر: آیناز مهدی 

 
پادکست اسکروج
گاهنامه فرهنگی سیاسی خبری
نوع نشر: صوتی
صاحب امتیاز: سارا ساردویی نسب
مدیر مسئول: سارا ساردویی نسب
سردبیر: امین قطبی‌فر
تاریخ و فرهنگ ایران باستان
سالنامه علمی
نوع نشر: الکترونیکی
صاحب امتیاز: گروه تاریخ
مدیر مسئول: محمدعلی اکبری
سردبیر: آرزو رسولی
pppc
دوفصلنامه علمی
.نوع نشر: الکترونیکی 
صاحب امتیاز: انجمن علمی  دانشجویی برق (عباسپور)
مدیر مسئول: سید محمد شبیری
سردبیر: فاطمه شریف‌زاده


 
سیناپس
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی
مدیر مسئول: روناک فرمانیان
سردبیر: فاطمه کاکایی
شایند
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی
مدیر مسئول: سکینه دهقان
سردبیر: احمد باباخانی کویج
بی‌نهایت
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی ریاضی
مدیر مسئول: محرم نژاد ایردموسی
سر دبیر:  مریم خلج
کارنامه تاریخ
دو فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ
مدیر مسئول: دلارام حسینی
سردبیر: امین داودی
راه ابریشم
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات چینی
مدیر مسئول: فرهاد جوانبخت
سردبیر: ساینا سرلک
نشاط ورزش
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی ورزشی
مدیر مسئول: مریم جلالی
سردبیر: آرمان علیپور
پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر مسئول: مریم جلالی
سردبیر: مریم جلالی
سدید
دوهفته‌نامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی

مدیر مسئول: حسین عاکف
سردبیر: مریم جلالی
زیتون
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده معماری
مدیر مسئول: محمد میعاد حکمت

سردبیر: محمد میعاد حکمت
 
مانَگ
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: علی دانشی
مدیر مسئول: مریم قلی‌پور
سردبیر: علی دانشی
جدال
گاهنامه فرهنگی 
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی  علوم سیاسی
مدیر مسئول: علیرضا رحمتی
سردبیر: سپهرخدابنده لو
پردازش
گاهنامه علمی 
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی 
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک
مدیر مسئول: علی نصیری
سردبیر: عباس اصفهانی 
سیگنال
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک
مدیرمسئول: امیرحسین معماری
سردبیر: عرفان بن سعید

 
فردایی دیگر
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی 
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیرمسئول: علیرضا شاه محمدی
سردبیر: حکیمه امینی
دیوان
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق
مدیر مسئول: سیامک اتفاق
سردبیر: سیامک اتفاق
بهشت
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: هیات دانشجویی الهادی
مدیر مسئول:  زینب تقی لو
سردبیر: زهرا عباسی
سه نقطه
گاهنامه ورزشی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده علوم
مدیر مسئول: علی گلستانی راد
سردبیر: علی گلستانی راد
بیخ
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: علی محمد مهاجر ناصر
مدیر مسئول: محمدرضا ملک ابادی
سر دبیر: فاطمه سامیار
هفت تیر
گاهنامه سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: بهاره اسکندری
سردبیر:
 بهاره اسکندری
ارغوان
 گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: فاطمه نادعلی زاده
سردبیر: حلیه توکلی
زبان کاوی
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی
مدیرمسئول: نگار داوری اردکانی
سردبیر: فاطمه بهرامی
نامه حقوق
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی حقوق
مدیر مسئول: سید مجتبی جوادی
سردبیر: سید مجتبی جوادی
خبرنامه عدالت کیفری
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی داشجویی جرم شناسی
مدیر مسئول: نسرین مهرا
سردبیر: سحر سهیل مقدم

 
ناب
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی برق عباسپور
مدیر مسئول: ساسان آزاد
سردبیر: موژان علائی راد
دادنامه
گاهنامه فرهنگی سیاسی 
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف حکیم
مدیر مسئول: فاطمه سادات مرتضوی
سردبیر: فاطمه سادات مرتضوی
اسراء
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور
مدیر مسئول: معصومه رضایی
سردبیر: سیده زهرا میرهاشمی
طلوع
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده اقتصاد
مدیر مسئول: صبا نوبری
سر دبیر: یاسمین مقیمی فر
درفش
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ
مدیر مسئول:  زینب درویشی
سردبیر: حانیه رشیدی عینی
سپیده دم
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه
مدیرمسئول: جلال کامیاب فر
سردبیر: زهرا وصالی
نون و قلم
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیرمسئول: محمد امین عبدوس
سردبیر: محمد رجبی علویه
رهش
گاهنامه سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: زینب نظری تمرین
سردبیر: زینب نظری تمرین
انعکاس
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف حکیم 
مدیرمسئول: رویا شاهی
سردبیر: رویا شاهی
قلم
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف حکیم
مدیرمسئول:  لیلا احسانی
فرامن
گاهنامه فرهنگی سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز:  انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده روانشناسی
مدیر مسئول: فاطمه انصاری
سردبیر: فاطمه افشار

 
راه روشن
گاهنامه فرهنگی هنری ادبی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بسیج دانشکده ادبیات
مدیر مسئول: مبارکه سادات میرکمالی
سردبیر: مبارکه سادات میرکمالی
پرایمر
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی
مدیر مسئول:  سیده زهرا افکانه
سردبیر: علی رضا صمدی
دانشجو سلام
گاهنامه فرهنگی علمی 
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: فاطمه زهرا هراتی
سردبیر: زهرا مهری

 
ناقوس
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
مدیر مسئول: سارا سادات حکیم زاده
سردبیر: سارا سادات حکیم زاده
سرو
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق
مدیر مسئول: محمد خواجه جوزم
سردبیر: صبا پوربافرانیش
دیدنو
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
مدیر مسئول: زینب سادات قریشی محمدی
سردبیر: فاطمه سادات مرتضوی
کاما
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: 
انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده مدیریت
مدیر مسئول: ابوالفضل عسجدی
سردبیر: یگانه سادات موسویان
بامداد
گاهنامه اجتماعی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
مدیر مسئول: امیرحسین خدادی
سردبیر: شکیبا معظمی
سیاه قلم
گاهنامه اجتماعی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: مهدی نطری
مدیر مسئول: امیرحسین کاسه چی
سردبیر:امیرحسین کاسه چی
کوه
گاهنامه فرهنگی اجتماعی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: 
انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه ادبیات
مدیر مسئول: زهرا غلام نیای فومنی
سردبیر: یگانه ارشدی
راه ناتمام
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
 مدیر مسئول : زهرا صادق زاده قمصری
سردبیر: زهرا صادق زاده قمصری
واحه
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
 مدیر مسئول : مهدی رجبعلی

سردبیر: پریسا دالوندی
کهف
فرهنگی خبری
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: الهام نیک بخت
مدیر مسئول: الهام نیک بخت
سردبیر: الهام نیک بخت
سایه‌روشن
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
 صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده برق
مدیر مسئول:  محمد موحدی نیا
سردبیر: مهسا کریمی
آفتاب
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
مدیر مسئول: فائزه سادات صالحی نیشابوری
سردبیر: محدثه جان نثاری
فراسو
دوفصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیر مسئول: شیوا قمری
سردبیر: نجمه ابراهیمی
ژرفا
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور
مدیر مسئول: امیرحسین اربابی
سردبیر: محمد ایزدی خواه
منیر
گاهنامه فرهنگی 
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس عباسپور
مدیر مسئول: محسن ابوئی
سردبیر: احمدرضا قدبیگی
کهربا
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
 صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی برق عباسپور
مدیر مسئول: سیدعلی موسوی تبار
سردبیر: 
سیلیکون
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: برق ولنجک
مدیر مسئول: امیرعلی قمی
سر دبیر: امیرحسین فراهانی
دیده‌بان
گاهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی ازادی خواه
مدیر مسئول: سیدعلی جعفری
شاخص
گاهنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
مدیر مسئول: علی ارومیه ای
سردبیر: محمدامین رفعتی صحنه سرائی
توان
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مکانیک و انرژی
مدیر مسئول: سید سینا سرروت دربه
سردبیر: سایه صدرائی
کیمیاگر
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شیمی و علوم نفت
مدیر مسئول: مهدی ظریف
سردبیر: الهام ابراهیم زاده
تتیس
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی
مدیر مسئول: حسین حاجی علی بیکی
سردبیر: سیده سحر رئیس زاده
پردازه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر
مدیر مسئول: حسام دامغانیان
سردبیر:
 پانته آ علائی‌پوئا
رادار
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی رباتیک
مدیرمسئول: پارسا یارمحمدلو
سردبیر: مرضیه غیور
مطالعات شهر و منطقه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شهر سازی
مدیر مسئول: شکوفه باباپی
سردبیر: محمدامین کشاورزمیرزامحمدی
آستانه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: زبان و ادبیات انگلیسی
مدیر مسئول:  احد تقی زاده
سردبیر: هنگامه خرازی
مشکات
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: کانون و قران 
مدیر مسئول: علی رفیعی
سردبیر: زهرا طالبیان
آیینه ایثار
فصلنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: اداره امور شاهد و ایثارگر
مدیر مسئول: زهرا رحیمی
سردبیر: زهرا رحیمی
پالس
فصلنامه علمی
نوع نشر: چچاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: شقايق اديب امينى
مدیر مسئول: حامد مهدی کیا
سردبیر: حامد مهدی کیا
دانش هزاره
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر
مدیر مسئول: محمدرضا همتی
سر دبیر: پرنیان کریمی
روزنه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی معماری
مدیر مسئول: فاطمه اتوکش
سردبیر: فاطمه حسنی صدرآبادی
روان‌نویس
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: خانواده درمانی
مدیر مسئول: مهتاب فردی
سردبیر: الهه مولایی
نوروگلیا
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: علوم شناختی
مدیر مسئول: امین جهانی
سردبیر: سحر پیشوائی
نگاه
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: روانشناسی
مدیر مسئول: امیررضا توسلی
سردبیر: محمد جواد کوهستانی
مصباح
فصلنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدحسین بهزادفر
سردبیر: محمد حسین بهزادفر
سورنا
فصلنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: علی‌رضا رضائی
مدیر مسئول: علیرضا رضائی
سردبیر: علی ولی
راه نو
ماهنامه فرهنگی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول: وحید صادقی فیروزآبادی
سردبیر: مرضیه ابراهیمی
خط بیداری
ماهنامه سیاسی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمد جواد کریمی
سردبیر: زینب حمزئی
چرتکه
دو فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی حسابداری
مدیر مسئول: محمدثانوی
سردبیر: زهرا شیری
نانورامیک
فصلنامه علمی
نوع نشر: چاپی-الکترونیکی
صاحب امتیاز: نانو
مدیر مسئول: رویا صدقی
سردبیر: یاسین محمدخانی